Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Aplikace - mobilní aplikace Tapito vytvořená Poskytovatelem pro mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím příslušných distribučních kanálů, a to zejména obchodů iTunes a Google Play. Podporované operační systémy a verze jsou uvedeny na stránkách www.tapito.cz

Autorské dílo – dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní sdělení - všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Obchodníka.

Obchodník – subjekt zveřejňující prostřednictvím Aplikace reklamu a Obchodní sdělení a propagující vlastní zboží a služby.

Poskytovatel –Tapito s.r.o., IČ 03853365, DIČ CZ03853365, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238821. Poskytovatel je vlastníkem a tvůrcem Aplikace.

Registrace – proces zadání identifikačních údajů Uživatele do registračního formuláře uvedeného na internetových stránkách Poskytovatele www.tapito.cz nebo přímo v Aplikaci a potvrzení odeslání formuláře Poskytovateli.

Registrační údaje – jméno a příjmení, e-mail Uživatele, pohlaví a věk (vše pokud uživatel poskytne), případě údaje poskytnuté sociálními sítěmi Google a Facebook, pokud se uživatel zaregistruje pomocí těchto služeb

Služba – znamená službu Aplikace (i) poskytující Uživateli články, informace a Obchodní sdělení (ii) poskytující registrovanému Uživateli články, informace a Obchodní sdělení v závislosti na volbě Uživatele v nastavení Aplikace, jeho sociodemografických datech, jeho poloze, nebo nákupních preferencích, (iii) umožňující registrovanému Uživateli správu jeho oblíbených článků a informací, (iv) nabízející Uživateli k využití širokou škálu marketingových nabídek Obchodníků, to vše realizováno prostřednictvím Aplikace.

Smlouva – znamená licenční smlouvu a smlouvu o využívání Aplikace Uživatelem a poskytování Služby uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 2.3 těchto VOP, jejíž součástí jsou tyto VOP.

Software – znamená veškerá a kterákoliv z dále uvedených děl: (i) Aplikace včetně všech jejích součástí a prvků, (ii) počítačový program a veškeré databáze sloužící k provozování Aplikace Tapito, (iii) webové stránky Aplikace www.tapito.cz včetně veškerých prvků jako jsou grafika, texty, rozvržení stránek, obrázky, audio nebo audiovizuální díla publikované na stránkách.

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem.

Uživatelský účet – účet Uživatele vytvořený registrací v Aplikaci nebo na stránkách www.tapito.cz. Do Uživatelského účtu je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Přihlašovací údaje získá Uživatel Registrací účtu nebo jsou vytvořeny spojením Uživatelského účtu s Uživatelem zvoleným účtem v sociální síti Facebook nebo Google+.

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.  SMLOUVA

2.1.       Tyto VOP upravují právní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem Aplikace.

2.2.       Tyto VOP představují úplnou a konečnou dohodu Poskytovatele a Uživatele a nahrazují jakékoli jiné ústní či písemné dohody v téže věci.

2.3.       Instalací Aplikace do mobilního zařízení uzavírá Uživatel s Poskytovatelem Smlouvu, jejíž obsah je tvořen těmito VOP, případně souvisejícími dokumenty, na které je v textu VOP odkazováno. Instalací Aplikace potvrzuje Uživatel, že se s těmito VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat.

2.4.       Předmětem Smlouvy je poskytnutí licence Uživateli dle podmínek těchto VOP a umožnění Uživateli využívat Aplikaci včetně Služby.

2.5.       Tyto VOP jsou závazné v aplikovatelném rozsahu i pro návštěvníky webových stránek www.tapito.cz, kteří užíváním těchto webových stránek vyjadřují svůj souhlas a zavazují se tyto VOP dodržovat.

2.6.       Aplikaci je možné instalovat a Službu využívat bezplatně.

3.  REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.       Část Služby je možné plnohodnotně využívat až po úspěšném provedení Registrace. V opačném případě bere Uživatel na vědomí, že některé funkce Aplikace nebudou k dispozici.

3.2.       Součástí Registrace je poskytnutí základních Registračních údajů o Uživateli. Tyto údaje je možné poskytnout do registračního formuláře nebo spojením Uživatelského účtu s Uživatelovým účtem v sociální síti Facebook nebo Google+. Nezbytnou podmínkou Registrace je poskytnutí souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 těchto VOP.

3.3.       Uživatel je povinen poskytnout o své osobě pouze pravdivé údaje. To platí i v případě údajů poskytnutých Uživatelem spojením Uživatelského účtu s účtem v jiné sociální síti.

3.4.       Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a komukoliv odepřít možnost provedení Registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

3.5.       Uživatelský účet je možné kdykoliv zrušit. Uživatelský účet je Uživatelem možné zrušit pouze ve vlastním nastavení Uživatelského účtu.

3.6.       Poskytovatel je oprávněn jakýkoliv Uživatelský účet kdykoliv zrušit zejména z důvodu porušení těchto VOP Uživatelem nebo z důvodu odvolání souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů.

3.7.       Zrušením Uživatelského účtu ztrácí Uživatel nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči Poskytovateli a přístup ke Službě a k veškerému Uživatelem uloženému nebo vytvořenému obsahu v rámci Služby. Tím není dotčeno právo Uživatele využívat Aplikaci v omezeném rozsahu jako neregistrovaný Uživatel.

4.  ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

4.1.       Aplikace obsahuje odkazy na internetové stránky Obchodníků.

4.2.       Poskytovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah nebo názor vyjádřený na těchto internetových stránkách.

5.  AUTORSKÉ PRÁVO

5.1.       Software je Autorským dílem. Veškerá práva k Software vykonává výlučně Poskytovatel.

5.2.       Poskytovatel uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci Uživateli na obsah Aplikace, nikoliv na vzhled, myšlenku nebo know-how, a to k běžnému účelu. Rozsah licence není omezen počtem, místem, ani časem. Obě strany se dohodly, že udělení této licence je poskytnuto bezúplatně.

5.3.       Uživatel je oprávněn užívat Software zdarma pouze pro vlastní osobní potřebu s tím, že Aplikaci je Uživatel oprávněn zdarma užít prostřednictvím její instalace do mobilního zařízení Uživatele.

5.4.       Veškerá práva k Software jsou vyhrazena. Uživatel tak zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele:

  • udělit jiné osobě podlicenci nebo postoupit práva k Software, ani Software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání v mezích uvedených v tomto článku;

  • rozmnožovat Software za účelem jeho dalšího rozšiřování, Software rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat;

  • provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Software, popř. jednotlivých počítačových programů či databází zahrnutých nebo použitých v Software, a to ani za účelem odstranění vad;

  • spojovat Software s jiným dílem či jej zařazovat do díla souborného;

  • Software rozebírat, rozkládat či jinak přeměňovat zdrojové kódy Software nebo jeho části;

  • používat Software k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty;

  • uvádět Software na veřejnost pod svým jménem a svou obchodní značkou.

5.5.       Uživatel se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti vykonávané manuálně či automatizovaně, přímo Uživatelem nebo jinou osobou na jeho popud směřující k vytěžování nebo zužitkování jakékoliv databáze tvořící součást Software nebo umožňující využití obsahu Služby pro jiný než soukromý účel.

5.6.       Instalací Aplikace uděluje Uživatel Poskytovateli územně neomezené oprávnění užít Uživatelem poskytnuté údaje a jím poskytnutý obsah pro účely provozování Služby.

6.  OCHRANA SOUKROMÍ

6.1.       Podmínkou užívání Aplikace je udělení souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů. [link]

6.2.       Veškeré informace, včetně rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů , který na základě tohoto odkazu tvoří neoddělitelnou součást těchto VOP.

6.3.       V případě zpětvzetí souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů bude Uživatelský účet automaticky zrušen.

6.4.       Veškeré registrační a přihlašovací procedury probíhají prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Vydavatelem certifikátu je společnost Thawte (www.thawte.com).

7.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1.       Jednou z doplňkových funkcí Služby je zpřístupňování Obchodních sdělení Obchodníků přímo v samotné Aplikaci.

7.2.       Uživatelé, kteří souhlasili se Zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, udělují Poskytovateli souhlas s tím, aby na jimi předanou adresu elektronického kontaktu byly Poskytovatelem zasílány zprávy mající povahu Obchodního sdělení nabízející výrobky či služby Obchodníků.

7.3.       Souhlas podle předchozího odstavce je udělován i pro zobrazování Obchodních sdělení Obchodníků Poskytovatele přímo v Aplikaci tzv. „Push“ metodou, tedy doručením zprávy či upozornění prostřednictvím centralizovaného serveru do mobilního zařízení.

7.4.       Souhlas se Zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, je registrovaný Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat emailem zaslaným na gdpr@tapito.cz.

8.  ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

8.1.       Aplikace je provozována a Služba je poskytována s ohledem na vývoj a běžně dostupné technické a obchodní standardy informační techniky aplikované v oblasti lokálního marketingu. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, Aplikaci a Služby průběžně aktualizovat rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.

8.2.       Vzhledem k technické náročnosti provozování Aplikace a stupni závislosti na službách třetích stran, není Poskytovatel odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo nefunkčnost Aplikace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost Aplikace a Služby zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn Aplikace.

8.3.       S výjimkami uvedenými v těchto VOP je Aplikace provozována a Služba poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že s ohledem na povahu Aplikace a Služby není oprávněn požadovat náhradu nemajetkové či majetkové újmy (včetně ušlého zisku) způsobenou v souvislosti s užíváním Aplikace, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti Aplikace, nefunkčnosti Aplikace, zrušení Aplikace či Služby, výskytu chyb ve fungování Služby, ztráty uložených dat nebo jiných skutečností související s užíváním Aplikace či Služby.

8.4.       Za dostupnost, kvalitu, soulad zboží a služeb s nabídkou Obchodníků propagovaných v rámci Aplikace, akceptaci slevových kuponů nebo věrnostních karet odpovídá výlučně Obchodník uvedený u příslušné nabídky.

8.5.       Aplikace slouží pouze jako komunikační prostředek nabídek Obchodníků a Poskytovatel není prodejcem žádného zboží ani služeb takto nabízených.

8.6.       Poskytovatel se zavazuje vyvinout obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby nabídky Obchodníků odpovídaly co nejlépe preferencím Uživatele a aby spolupráce s Obchodníky byla pro Uživatele co nejvýhodnější a v rozsahu nabízeném Obchodníkem. Za plnění závazků a povinností těchto Obchodníků však Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. 

9.  ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.       Aplikace a její obsah nesmí být Uživatelem užíván způsobem odporujícím těmto VOP, právnímu řádu České republiky a právnímu řádu, ve kterém má Uživatel trvalý pobyt/sídlo.

9.2.       Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu pozastavit nebo ukončit fungování Služby nebo změnit rozsah poskytovaných Služeb, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a bez předchozího upozornění.

9.3.       Vzhledem k neustálému rozvoji Aplikace a rozšiřování jejich funkcionalit je Poskytovatel oprávněn tyto VOP jednostranně změnit. O připravované změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele s dostatečným předstihem nejméně však 14 dnů předem a v této lhůtě Uživateli zpřístupnit nové znění VOP s uvedením data nabytí účinnosti nového znění. Nebude-li Uživatel s novým zněním VOP souhlasit, je oprávněn svůj Uživatelský účet zrušit.

9.4.       Rozhodne-li se Uživatel užívat Aplikaci i po datu nabytí účinnosti nového znění VOP, považuje se první přihlášení do Služby po datu nabytí účinnosti nového znění VOP za odsouhlasení této změny a učinění závazku Uživatele řídit se novým zněním VOP.

9.5.       Odinstalování Aplikace Uživatelem je považováno za ukončení Smlouvy.

9.6.       Tyto VOP a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.7.       Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem státu, v němž má Poskytovatel své sídlo, tj. právním řádem České republiky.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky Tapito

Datum nabytí účinnosti 25.5.2018.

 

WebTOP 100