Všeobecné obchodní podmínky pro zadavatele

1.    Pojmy

 • Aplikace - mobilní aplikace Tapito vytvořená Poskytovatelem pro mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím příslušných distribučních kanálů, a to zejména obchodů iTunes a Google Play, ve které bude zveřejněna Kampaň.

 • Autorské dílo – dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

 • Cena – cena Služby stanovená v Katalogu či individuálně na základě Smlouvy.

 • Kampaň - realizace Služby vymezené ve Smlouvě zejména časem, prostorem, způsobem a obsahem, případně též označená jiným způsobem (např. pojmenováním).

 • Katalog – katalog vydaný Poskytovatelem obsahující podrobný popis Služeb včetně Ceny.

 • Klik – zobrazení internetových stránek Objednatele Uživatelem na základě Služby za trvání Kampaně.

 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 • Objednatel - zadavatel, tedy subjekt, který si objednává Službu.

 • Objednávka – nabídka Objednatele k uzavření Smlouvy s Poskytovatelem.

 • Poskytovatel – Tapito s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle 140 00, IČ: 03853365, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238821.

 • Reklama – inzerce a jiná reklama.

 • Služba - v uzavřené Smlouvě a na základě výběru v Katalogu konkrétně definovaný způsob Reklamy a jejího šíření a souvisejících služeb Poskytovatele. Součástí Služby je Kampaň.

 • Smlouva – smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem za účelem poskytnutí Služby a realizace Kampaně, jejímž účelem je zejména šíření reklamy na zboží či služby Objednatele v Aplikaci provozované Poskytovatelem.

 • Uživatel - jakákoliv osoba využívající Aplikaci k jejímu účelu.

 • VOP – všeobecné obchodní podmínky.

 • Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 • Zákon o regulaci reklamy – zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

 • ZNSIS – zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

2.    Smlouva

2.1.          Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena na základě Objednávky Objednatele a její následné akceptace Poskytovatelem.

2.2.          Tyto VOP upravují právní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklým v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Podmínky uveřejnění Reklamy se dále řídí podmínkami a návody uvedenými na www.tapito.cz/inzerce. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3.          Objednateli je dán k dispozici Katalog, ve kterém je zveřejněna specifikace jednotlivých Služeb poskytovaných Poskytovatelem, a to zejména rozsahem a Cenou. Označení Objednatelem požadované Služby musí být vždy součástí Objednávky. 

2.4.          Odchylný popis Služby uvedený ve Smlouvě (Objednávce) má přednost před popisem uvedeným v Katalogu Poskytovatele.

2.5.          Objednatel je povinen zaslat Poskytovateli Objednávku obsahující kompletní (reklamní či jiné) podklady, a to zejména:

 1. identifikaci Objednatele (název/jméno Objednatele, adresa sídla, IČO, DIČ),

 2. název objednávané Služby,

 3. číslo Objednávky (ID Kampaně),

 4. všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí Reklamy,

 5. grafické podklady obsahují soubory rozměrů, formátů a kvality definovaných v technických podmínkách Poskytovatele; pokud je součástí Objednávky více Služeb, musí být jednotlivé soubory označené správnými názvy Služeb,

 6. veškeré další informace nutné k uveřejnění Reklamy a provedení Služby,

 7. požadovaný termín zahájení a ukončení Kampaně,

 8. požadovaný počet zobrazení Reklamy v Aplikaci za dobu trvání Kampaně.

2.6.          Kampaň na základě Objednávky Objednatele bude zahájena a ukončena v termínu uvedeném v Objednávce.

2.7.          Kampaň bude probíhat v Aplikaci.

2.8.          Obsah a způsob Kampaně bude odpovídat specifikaci Objednatele uvedené v Objednávce.

2.9.          Kompletní podklady dle čl. 2.5. VOP musí být doručeny Poskytovateli nejpozději pět (5) pracovních dnů před začátkem Kampaně.

2.10.      Pokud nebude v Objednávce Objednatelem stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn v případě nedodání potřebných podkladů ze strany Poskytovatele dle čl. 2.5. písm. a) VOP doplnit tyto informace z veřejně přístupných zdrojů týkajících se Objednatele, popř. postupovat podle jiných ustanovení těchto VOP. V takovém případě Objednatel nemá nárok na reklamaci plnění z důvodu nesouhlasu s obsahem Kampaně v části doplněné Poskytovatelem. Nebude-li možné tohoto postupu využít, Kampaň nebude zahájena.

2.11.      Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může u některých typů Služeb zahrnujících zejména grafickou činnost Poskytovatele využívat obecné informace Objednatele, popř. prezentace zboží či služeb Objednatele včetně zveřejněných fotografií, zejména ty, jež jsou uvedeny na internetových stránkách Objednatele. Objednatel prohlašuje, že je k udělení tohoto souhlasu oprávněn.

2.12.      Uveřejnění a propagace Služby v Katalogu či jiným způsobem není považována na nabídku k uzavření Smlouvy.

2.13.      Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení Objednatelem zaslané Objednávky ze strany Poskytovatele, případně projevem vůle Poskytovatele, ze kterého je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Objednávku Objednatele akceptuje. Veškerá komunikace předcházející tomuto okamžiku je považována pouze za předsmluvní jednání. Objednatel okamžikem uzavření Smlouvy stvrzuje, že mu byla prezentována objednaná Služba a Katalog Poskytovatele a důkladně se seznámil s popisem Služby, jež je předmětem této Smlouvy.

2.14.      Bude-li obsahem a součástí Služby požadované Objednatelem vytvoření Autorského díla ze strany Poskytovatele (mj. grafická činnost), zavazuje se Objednatel Autorské dílo sám nezveřejňovat, bez výslovného souhlasu Poskytovatele neupravovat, nezpracovávat, a to včetně jeho překladu, nespojovat s jiným dílem, či nezařazovat do díla souborného a neuvádět Autorské dílo na veřejnost pod svým jménem a svou obchodní značkou.

2.15.      Pokud je mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva na Službu, jejíž součástí je garantovaný počet Kliků, podléhají podklady dodané Objednatelem za účelem poskytnutí Služby schválení ze strany Poskytovatele. V opačném případě Poskytovatel nemůže požadovaný počet Kliků garantovat. 

3.    Odpovědnost Objednatele

3.1.          Objednatel je plně odpovědný za jím poskytnuté podklady tvořící obsah Služby. Objednatel se zavazuje, že veškeré podklady a specifikace Služby předané Poskytovateli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku a že poskytnutím Služby nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však výlučně, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména Zákon o regulaci reklamy, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití Autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci Reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly uspokojeny.

3.2.          Objednatel se zavazuje, že pokud Poskytovateli vznikne v důsledku poskytnutí Služby škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

4.    Povinnosti Objednatele

4.1.          V případě propagace slevy, kdy bude počet kusů nabízeného zboží/služeb omezen tak, že by podle zkušeností Objednatele mohlo dojít v době trvání akce k jejich vyprodání, je Objednatel povinen uvést v rámci Služby také počet kusů zboží/služeb v nabídce, nebo uvést údaj „do vyprodání zásob“.

4.2.          Není-li výslovně stanoveno jinak, objednávané počty Kliků jsou garantovány nezávisle na době trvání Kampaně. Poskytovatel je povinen zabezpečit nepřetržitou funkčnost Aplikace, v níž mají být Kliky realizovány.

4.3.          Požadovaný počet Kliků nelze garantovat v případě, kdy stránky Objednatele budou zcela či převážně v cizím jazyce či v případě, kdy Objednatel provozuje zcela či z podstatné části činnost, či se zabývá prodejem zboží, u nichž je Reklama omezena.

5.    Platební podmínky

5.1.          Objednatel je povinen uhradit Cenu v plné výši včetně zákonné DPH nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením Kampaně. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet Poskytovatele.

5.2.          V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny, je Poskytovatel oprávněn Kampaň (či její část) pozastavit.

5.3.          Úrok z prodlení se zaplacením Ceny činí 0,05 % dlužné částky denně.

6.    Odstoupení od Smlouvy, odstupné

6.1.          Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření Reklamy, případně její části, či od Smlouvy odstoupit mimo jiné:

a)      v případě, kdy zadaná Reklama nebude odpovídat uzavřené Smlouvě anebo těmto VOP,

b)      z důvodu právně závadného obsahu Reklamy, zejména pokud obsah či šíření Reklamy bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či samoregulačních orgánů, či v rozporu s těmito VOP,

c)       v případě, kdy by Reklama mohla svým formátem či provedením vyvolat u Uživatelů dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu Aplikace,

d)      v případě, kdy obsah Služby obsahuje sdělení, Reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy Objednatelem bude reklamní či mediální agentura a Reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,

e)      v případě, kdy obsah Reklamy bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů Poskytovatele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno Poskytovatele, jeho zaměstnanců, spolupracujících osob, osob tvořících s Poskytovatelem koncern,

f)       v případě, kdy se bude jednat o Reklamu subjektu v konkurenčním postavení vůči Poskytovateli nebo vydavateli či provozovateli některého z dotčených médií,

g)      v případě, kdy Poskytovatel bude důvodně přesvědčen, že je u Reklamy dán důvod pro její odmítnutí.

6.2.          Nárok Poskytovatele na úhradu Ceny za již poskytnutou část Služby není ve výše uvedených případech dotčen.

6.3.          Poskytovatel může od této Smlouvy odstoupit vedle zákonem stanovených případů také v těchto případech:

a)      pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Ceny po dobu delší jak 5 dnů,

b)      z důvodů uvedených v předchozím odstavci,

c)       pokud podklady poskytnuté Objednavatelem budou mít vady a Objednatel je neodstraní nejpozději dva pracovní dny před zahájením Kampaně,

6.4.          Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

6.5.          Každá ze stran může zrušit Smlouvu zaplacením odstupného. Právo zrušit Smlouvu zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila, není-li dále stanoveno jinak. Odstupné za zrušení Smlouvy doručené v době sedmi (7) pracovní dní před zahájením Kampaně činí 50 % z Ceny. Odstupné za zrušení Smlouvy po zahájení Kampaně bude vyúčtováno ve výši zbývající Ceny za dosud nevyčerpanou část Služby, nebude-li dohodnuto jinak. Poskytovatel může určit odstupné v nižším rozsahu. Nárok Poskytovatele na úhradu již poskytnuté části Služby není odstupným dotčen.

7.    Reklamace

7.1.          V případě vad Služby na straně Poskytovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat uveřejnění náhradní Reklamy nebo přiměřenou slevu z Ceny.

7.2.          Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení. Pochybením na straně Poskytovatele se rozumí neprovedení Služby v souladu s touto Smlouvou. Za pochybení na straně Poskytovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Aplikace anebo, není-li výslovně sjednáno jinak, přiměřený posun termínu uveřejnění Reklamy z důvodů na straně Aplikace nebo z provozních důvodů, nejdéle však o pět (5) pracovních dní.

7.3.          Objednatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. Reklamace podané jiným způsobem nejsou považovány za řádně uplatněné.

8.    Ochrana osobních údajů

8.1.          Objednatel tímto poskytuje Poskytovateli vědomý, svobodný a informovaný souhlas s tím, aby Poskytovatel použil jeho osobní údaje poskytnuté mu na základě či v souvislosti s uzavřenou Smlouvou (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb Poskytovatele.

8.2.          Poskytovatel informuje každého Objednatele – fyzickou osobu, který podle předchozího odstavce poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů, zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Objednatel má právo přístupu k nim, právo na opravu osobních údajů, a že má právo se při porušení Zákona o ochraně osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy.

8.3.          Objednatel má právo se při porušení Zákona o ochraně osobních údajů obrátit na Poskytovatele s žádostí o vysvětlení, či o nápravu vzniklého stavu, případně je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy.

8.4.          Objednatel bere na vědomí, že je oprávněn souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k Osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění nepravdivých Osobních údajů a jejich likvidaci. Souhlas lze odvolat písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele, či prostřednictvím e-mailu.

8.5.          Účelem zpracování Osobních údajů je nabízení produktů, obchodu a služeb Poskytovatele.

8.6.          Uzavřením Smlouvy každý Objednatel dává souhlas ve smyslu ustanovení § 7 ZNSIS s tím, že mu budou Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení týkající se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb na jeho adresu či e-mail, bude kontaktován directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Poskytovatele.

8.7.          Objednatel je oprávněn zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy dle výše uvedených článků.

8.8.          Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Poskytovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Poskytne-li Poskytovatel Objednateli souhrnné statistiky obsahující sociodemografická data Uživatelů Aplikace, zavazuje se Objednatel tato data užít pouze k účelu stanovenému Poskytovatelem.

8.9.          Zásady ochrany soukromí TAPITO pro uživatele dostupné na tapito.cz/vop-uzivatele/ se použijí přiměřeně také na ochranu soukromí Objednatele.

9.    Závěrečná ustanovení

9.1.          Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené Smlouvy a vztahy z nich vyplývající se budou řídit českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem, a to dle povahy jednotlivých ustanovení.

9.2.          Na tuto Smlouvu se nevztahují žádná ujednání smluvních stran o dodatečných slevách či provizích podle jiných smluv, tzn. sjednaná Cena je konečná.

9.3.          Ukončení Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem musí být provedeno písemně. Za písemnou komunikaci se pro tento účel považuje i komunikace učiněná prostřednictvím elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem má vždy účinky ex nunc.

9.4.          Pro rozhodování sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudu dle sídla Poskytovatele.

9.5.          Objednatel prohlašuje, že Smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, či jako osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele a příslušná ustanovení zákonů pro ochranu spotřebitele se proto nepoužijí.

  

Všeobecné obchodní podmínky pro zadavatele reklamy

Datum nabytí účinnosti 25.5.2018.

 

WebTOP 100