Zásady ochrany soukromí pro uživatele

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Tapita dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele mobilní aplikace Tapito dle GDPR vydaných společností Tapito s.r.o., IČ 03853365, DIČ CZ03853365, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („Zásady“ a „Tapito“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Tapito (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb v mobilní aplikaci, při návštěvách internetových stránek provozovaných Tapitem, k jakým účelům a jak dlouho Tapito tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů uživatelů aplikace Tapito a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, a návštěvníků internetových stránek provozovaných Tapitem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Tapitu.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Tapita jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Tapito schopné identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Tapita dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů. 

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro poskytování služeb aplikace. Jedná se zejména o: 

jméno a příjmení (pokud uživatel poskytl)

kontaktní e-mail (pokud uživatel poskytl)

adresy na sociální sítě (pokud uživatel poskytl) a údaje v nich obsažené

2. Údaje o aplikaci a uživateli

Preference uživatele ve věci Zamykací obrazovky

Preference uživatele ve věci Notifikací

Preferované Kategorie v aplikaci

Lokalita, kde byla aplikace Tapito uživatelem naposledy spuštěna

3. Uživatelem dobrovolně poskytnuté

  • věk

  • pohlaví

  • jméno a příjmení a kontaktní email

  • registrací přes sociální sítě dojde k přenosu dat z veřejného profilu uživatele

4. Údaje z komunikace mezi Tapitem a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci a uživatelem. Jedná se o elektronickou komunikaci s uživateli. 

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smluv, ale jejich zpracování umožní Tapitu zlepšovat služby a zaměřit se na to, co uživatele opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o:

  • emailový kontakt

6. Technické a anonymní údaje

Tapito za účelem zajištění funkčnosti Aplikace a kvality Služby, zvýšení uživatelského komfortu a dalšího rozvoje Aplikace používá vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání informací o využití Služby a aktivitách Uživatelů pro jejich další analýzu. Mezi tyto prostředky patří zejména:

a. Soubory cookies, a jiné informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou textové řetězce ukládané v paměti webového prohlížeče v počítači uživatele. Nastavením webového prohlížeče lze příjem cookies zakázat nebo již přijaté cookies vymazat. Přijímání cookies může být Uživatelem odmítnuto, nicméně odmítnutí přijímání cookies může vést ke zhoršení uživatelského komfortu a omezení některých funkcí Služby,

b. obecné údaje o využití Služby typu druh prohlížeče, typ mobilního zařízení, operační systém, čas přihlášení a odhlášení, příchozí a url adresa apod., nebo

c. anonymní údaje o rozsahu a způsobu využívání Služby Uživateli. Anonymními údaji se rozumí údaje, které nelze buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování, vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Tapita nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Tapita.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Tapita a ochranu oprávněných zájmů Tapita je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 

2. Zpracovávání údajů uživatelů služeb Tapita se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U uživatele aplikace Tapito s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá Tapito nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude Tapito od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si Tapito bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb Tapita a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání aplikace Tapito a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu a to po dobu, po kterou je Tapito oprávněno tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení využívání služeb Tapita, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Tapita pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Uživatel Tapita v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Tapito s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt v mobilní aplikaci poskytl. 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Tapito při plnění svých povinností při poskytování služeb využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Tapita, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Tapita a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Tapito v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. 

D. Způsob zpracování osobních údajů

Tapito zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

E. Obchodní sdělení

Tapito svým uživatelům obchodní sdělení nezasílá. Využívá však metod zpracování osobních údajů tak, aby byly případné aplikací zobrazované formy internetové reklamy zobrazovány relevantním uživatelům.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Tapito identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Tapitu svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Tapita: 

potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Tapito oprávněno za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Tapita.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Tapito zpracovávat. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na emailové adrese ahoj@tapito.cz, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Tapito neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla Tapita.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Tapita.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany Tapita v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Tapito o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na emailové adrese ahoj@tapito.cz po doložení oprávněnosti požadavku. 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Tapita.

V případě, že Tapito neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Tapito zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Tapita.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit písemným vyjádřením na emailovou adresu ahoj@tapito.cz

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Tapito uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

G. Ochrana osobních údajů

U požadavků na uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržujte vždy způsob, který je uveden v těchto Zásadách u konkrétního práva pro jeho uplatnění.

H. Doplňující informace

Veškeré registrační a přihlašovací procedury probíhají prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Vydavatelem certifikátu je Thawte (www.thawte.com).

Technické a anonymní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to i mimo území Evropské unie. Typickým příkladem je využití nástrojů Google Analytics nebo obdobných služeb třetích stran, jak je uvedeno výše.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany a zabezpečení vašich dat nás neváhejte kontaktovat na adrese ahoj@tapito.cz.

WebTOP 100